uniforme voorwaarden horeca

Hotel de Lindeboom

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de arrondissements-rechtbank en de Kamer van Koophandel te ‘s Gravenhage. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De U.V.H. zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.